ARTWORK > PAINTINGS

URBAN WILDLIFE
oil on canvas
36" x 30"
2013
FRUIT TREE
oil on canvas
38" x 50"
2012
CROSSING
oil on canvas
24" x 20"
2012
OWL
oil on canvas
36" X 36"
2011
END
oil on canvas
30" x 34"
2011
BATTLE
oil on canvas
30" x 24"
2010
BUTTERFLY
oil on canvas
14 x 14
2011
CROW
oil on panel
12" x 12"
2009
oil on tin
16" x 8"
2007
GRACKLES
oil on canvas
63" x 51"
2008
CHICKEN
oil on canvas
58 1/2" x 52 3/4"
2008
BIG BEE
oil on panel
47" x 47"
2008
FLASH
oil on tin
25" x 50 1/2"
2006
ELEPHANT
oil on tin
41" x 41"
2006
CYCLES
oil on tin
41" x 41"
2006
HIGHS & LOWS
oil on tin
25" x 25"
2007
PATTERNS
oil on tin
32 3/4" x 41"
2006
Z
oil on tin
25" x 33"
2005
PAINTING MACHINE
oil on tin
25" x 25"
2007
TRIO
oil on tin
25" x 25"
2006
XXXX
oil on panels
12" x 41"
2005
DISCS & RINGS
oil on tin
33 1/2" x 50 1/2"
2004
EUPHORBIA ZOMPITSI
oil on tin
25" x 25"
2004